Thông báo v/v VASS không còn là công ty đại chúng

Tải về 

Bản cung cấp thông tin

Tải về 

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Tải về 

Thông tin ứng cử viên tham gia ứng cử HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 

Tải về 

Tài liệu họp, biểu mẫu ĐHĐCĐ thường niên 2024 

Trang 1-7 

Trang 8-29

Trang 30-32

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Thanh Hóa

Tải về

Thông báo chốt danh sách cổ đông Đại hội đồng thường niên 2024

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Cần Thơ

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Quảng Ngãi

Tải về

Báo cáo Công ty AAA Plus trở thành cổ đông lớn

Tải về

Báo cáo Kết quả giao dịch của Ông Lương Hồng Tháp

Tải về

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Tải về

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 

Tải về

Thông báo Giao dịch Cổ đông Lương Hồng Tháp chuyển QSH cho Công ty AAA Plus

Tải về

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tải về

Thông báo chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Tải về

CBTT Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Nghiệp vụ Ngân hàng đối với bà Lê Thị Thanh Nga

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh An Giang, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Cần Thơ

Tải về

Nghị quyết 004 – Đại hội đồng cổ đông (Thông qua việc chuyển đổi hình thức giao dịch cổ phần)

Tải về

Biên bản kiểm phiếu (Lấy ý kiến ĐHĐ Cổ đông)

Tải về

Dự thảo Nghị quyết (thông qua việc chuyển đổi hình thức giao dịch cổ phần)

Tải về

Thông báo Phiếu lấy ý kiến Cổ đông

Tải về

Thông báo chốt Danh sách Cổ đông

Tải về

Nghị quyết 003 – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Giao dịch chuyển nhượng cổ phần cổ đông lớn)

Tải về

Nghị quyết 002 – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Sửa đổi Điều lệ)

Tải về

Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tải về

Dự thảo Nghị quyết 003 – Giao dịch Cổ đông lớn –  Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tải về

Dự thảo Nghị quyết 002 – Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tải về

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tải về

Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tải về

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tải về

Thông báo chốt danh sách cổ đông 

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bình Dương

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Long An

Tải về

CBTT Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh khu vực Miền Trung đối với ông Tạ Bình Nguyên

Tải về

CBTT v/v Chốt DS Cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung

Tải về

CBTT Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh khu vực Tây Nguyên đối với ông Đỗ Mạnh Quyết

Tải về

BBH và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tải về

CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tải về

CBTT Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh khu vực miền Bắc đối với ông Hoàng Hùng Mạnh

Tải về

CBTT Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh khu vực TP.HCM đối với ông Võ Thành Hưng

Tải về

CBTT Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh khu vực Đông Nam bộ đối với ông Võ Văn Hào

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hải Phòng

Tải về

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty

Tải về

Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Tải về

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tải về

Quy chế công bố thông tin Doanh nghiệp

Tải về

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bình Định và Sở Giao dịch

Tải về

Công bố Thông tin sửa đổi bổ sung Điều lệ

Tải về

Biên bản họp & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tải về

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Lâm Đồng

Tải về

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

Tải về

Bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Bảo hiểm LIAN đối với ông Huỳnh Thái Hòa

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Bình Định

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Vũng Tàu

Tải về

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh An Giang

Tải về

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tải về

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Tải về

Tài liệu họp đại hội cổ đông

Tải về

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tải về

Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Thanh Hoá

Tải về

Quyết định thành lập TT giao dịch số 05

Tải về

Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Chi nhánh Khánh Hòa

Tải về

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 19/8/2019

Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông ngày 7/8/2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 7/8/2019

Tải về

Thông báo giao dịch của cổ đông ngày 1/8/2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 31/7/2019

Tải về

Báo cáo không còn là cổ đông lớn từ ngày 31/7/2019

Tải về

Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 16/7/2019

Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 16/7/2019

Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ ngày 10/7/2019

Tải về

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải về

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải về

Tư liệu  họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (03)

Tải về

Tư liệu  họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (02)

Tải về

Tư liệu  họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (01)

Tải về

Công bố thông tin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông từ ngày 5/6/2019

Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 5/6/2019

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Thủ Đô

Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 29/5/2019

Tải về

Báo cáo trở thành cổ đông lớn từ ngày 28/5/2019

Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 28/5/2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông từ ngày 23/5/2019

Tải về

Báo cáo không còn là cổ đông lớn từ ngày 23/5/2019

Tải về

Báo cáo trở thành cổ đông lớn từ ngày 21/5/2019

Tải về

Báo cáo không còn là cổ đông lớn từ ngày 21/5/2019

Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ từ ngày 20/5/2019

Tải về

Báo cáo trở thành cổ đông lớn từ ngày 17/5/2019

Tải về

Báo cáo không còn là cổ đông lớn từ ngày 17/5/2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông

Tải về

Báo cáo trở thành cổ đông lớn

Tải về

Báo cáo không còn là cổ đông lớn

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh An Giang

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Khánh Hòa

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Tiền Giang

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Quảng Ngãi

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Hải Phòng

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Thanh Hóa

Tải về

Thay đổi địa điểm Trụ sở chính

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Quảng Ninh

Tải về

Báo cáo tình hình quản trị bán niên (6 tháng đầu năm 2018)

Tải về

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 15-08-2018

Tải về

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên

Tải về

Báo cáo tình hình kinh doanh 2017 và phương hướng 2018

Tải về

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tải về

Báo cáo tình hình quản trị

Tải về

Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ

Tải về

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tải về

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tải về

Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Đề xuất

Tải về

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tải về

Nghị quyết số 02/NQ-VASS/ĐHĐCĐ ngày 08/7/2016

Tải về

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tải về

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tải về

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Tải về

Báo cáo tình hình kinh doanh 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Tổng Giám đốc

Tải về

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tải về

Bảng Tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Tải về

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2015

Tải về