TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

TÍNH PHÍ

(Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) Số liệu thị trường Bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

(Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) Số liệu thị trường Bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 118.252 tỷ đồng, tăng trưởng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.785 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1 % so với cùng kỳ 2021.

Kết quả doanh thu phí bảo hiểm:

Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.785 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021 (số chưa bao gồm Opes) (năm 2021 tăng trưởng 9,21% so với năm 2020).

Xét theo nghiệp vụ: Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 9.367 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 27,7% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 10% so với cùng kỳ, bồi thường 3.732 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 39,8%. Doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 2.356 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,0 %, tăng 11,8% so với cùng kỳ, bồi thường 346 tỷ, tỷ lệ bồi thường 14,7%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 7.010 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 20,8%, bồi thường 3.386 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 48,3%.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 10.506 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31,1%, tăng 21,6% so với cùng kỳ, bồi thường 3.068 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29,2%.

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 4.314 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 12,8%, giảm 2,1%, bồi thường 976 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22,6%.

 Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 4.612 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 13,7%, tăng trưởng 24,3%, bồi thường 996 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 21,6%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 3.516 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,4%, tăng 26%, bồi thường 612 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 17,4%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.096 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,2%, tăng 19,2% so với cùng kỳ, bồi thường 383 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 35%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.603 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,7%, tăng trưởng 16,9%, bồi thường 318 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,8%.

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.435 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4.2%, tăng trưởng 8,9%, bồi thường 441 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30,7%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 802 tỷ đồng tăng trưởng 14,7%; bảo hiểm hàng không 497 tỷ đồng, tăng 36%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 433 tỷ đồng, tăng 2,7%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 166 tỷ đồng, tăng 39,5%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 29 tỷ đồng, giảm 14,8% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 15 tỷ đồng, giảm 5,1 % so với cùng kỳ.

Bồi thường bảo hiểm gốc:

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu khoảng 9.678 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường), tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 28,6%, thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2021 (33%). Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là: bảo hiểm xe cơ giới (39,8%), bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu (30,7%), bảo hiểm sức khỏe (29,2%).

Có 20 doanh nghiệp bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 30 DNBH hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 9 DNBH còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.

===

Từ ngày 4/7/2022 đến ngày 8/7/2022, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức họp các ban chuyên môn bán chuyên trách của khối Nhân thọ và Phi Nhân thọ để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 và bàn giải pháp triển khai thực hiện công tác 6 tháng cuối năm.

Ngày 19/7/2022, Ban Chấp hành Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã họp lần thứ 2/2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội 6 tháng đầu năm và bàn thảo nội dung tổ chức Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm Nhân thọ và Phi nhân thọ năm 2022 với mục đích tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm, tạo cơ hội để trao đổi, bàn giải pháp xây dựng thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển hiệu quả, ổn định. Hội nghị Tổng Giám đốc các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022 được tổ chức vào ngày 29/7/2022 tại Tp.Đà Nẵng.

Trả lời

Close Menu
BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.