Khát vọng của VASS

Chúng tôi mong muốn trở thành một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thân thiện, được lựa chọn nhiều nhất đối với các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, con người và các sản phẩm liên quan đến ngân hàng bằng chất lượng dịch vụ bồi thường nhanh chóng và đáng tin cậy, cũng như mức phí bảo hiểm hợp lý. Chúng tôi xác định ”Today Not Tomorrow” (Việc hôm nay không để ngày mai” làm tiêu chí hoạt động cho mình.