VASS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019, BÀ ĐỖ THỊ MINH ĐỨC TÁI ĐẮC CỬ CHỦ TỊCH HĐQT

Ngày 21/6/2019, tại Trụ sở chính, Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty. Đặc biệt, 100% cổ đông đã nhất trí chủ trương tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 700 tỷ đồng, đánh dấu một bước đột phá mới của Bảo hiểm Viễn Đông trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Đồng thời, cổ đông cũng bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023. Theo đó, bà Đỗ Thị Minh Đức tiếp tục tái đắc cử vị trí Chủ tịch HĐQT.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

4

 

1

5

3

2