Thông tin Cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Đề xuất

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết số 02/NQ-VASS/ĐHĐCĐ ngày 08/7/2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tình hình kinh doanh 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Tổng Giám đốc

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Bảng Tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2015