Thông tin Cổ đông

Báo cáo Tài chính Quý IV-2018

Thay đổi địa điểm Chi nhánh An Giang

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Khánh Hòa

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Tiền Giang

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Quảng Ngãi

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Hải Phòng

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Thanh Hóa

Thay đổi địa điểm Trụ sở chính

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Quảng Ninh

Báo cáo tình hình quản trị bán niên (6 tháng đầu năm 2018)

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 15-08-2018

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên

Báo cáo tình hình kinh doanh 2017 và phương hướng 2018

Báo cáo của Ban kiểm soát

Báo cáo tình hình quản trị

Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Đề xuất

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết số 02/NQ-VASS/ĐHĐCĐ ngày 08/7/2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Báo cáo tình hình kinh doanh 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Tổng Giám đốc

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Bảng Tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2015