Thông tin Cổ đông

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 26/8/2019

Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông ngày 26/8/2019

Tải về

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ ngày 19/8/2019

Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông ngày 7/8/2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần ngày 7/8/2019

Tải về

Thông báo giao dịch của cổ đông ngày 1/8/2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 31/7/2019

Tải về

Báo cáo không còn là cổ đông lớn từ ngày 31/7/2019

Tải về

Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ngày 16/7/2019

Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 16/7/2019

Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ ngày 10/7/2019

Tải về

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải về

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải về

Tư liệu  họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (03)

Tải về

Tư liệu  họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (02)

Tải về

Tư liệu  họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (01)

Tải về

Công bố thông tin Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông từ ngày 5/6/2019

Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 5/6/2019

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Thủ Đô

Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 29/5/2019

Tải về

Báo cáo trở thành cổ đông lớn từ ngày 28/5/2019

Tải về

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 28/5/2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông từ ngày 23/5/2019

Tải về

Báo cáo không còn là cổ đông lớn từ ngày 23/5/2019

Tải về

Báo cáo trở thành cổ đông lớn từ ngày 21/5/2019

Tải về

Báo cáo không còn là cổ đông lớn từ ngày 21/5/2019

Tải về

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ từ ngày 20/5/2019

Tải về

Báo cáo trở thành cổ đông lớn từ ngày 17/5/2019

Tải về

Báo cáo không còn là cổ đông lớn từ ngày 17/5/2019

Tải về

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông

Tải về

Báo cáo trở thành cổ đông lớn

Tải về

Báo cáo không còn là cổ đông lớn

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh An Giang

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Khánh Hòa

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Tiền Giang

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Đà Nẵng

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Quảng Ngãi

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Hải Phòng

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Sài Gòn

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Thanh Hóa

Tải về

Thay đổi địa điểm Trụ sở chính

Tải về

Thay đổi địa điểm Chi nhánh Quảng Ninh

Tải về

Báo cáo tình hình quản trị bán niên (6 tháng đầu năm 2018)

Tải về

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 15-08-2018

Tải về

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên

Tải về

Báo cáo tình hình kinh doanh 2017 và phương hướng 2018

Tải về

Báo cáo của Ban kiểm soát

Tải về

Báo cáo tình hình quản trị

Tải về

Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ

Tải về

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tải về

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tải về

Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Đề xuất

Tải về

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tải về

Nghị quyết số 02/NQ-VASS/ĐHĐCĐ ngày 08/7/2016

Tải về

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tải về

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tải về

Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Tải về

Báo cáo tình hình kinh doanh 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 của Tổng Giám đốc

Tải về

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tải về

Bảng Tổng hợp nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Tải về

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2015

Tải về