Bảo hiểm tài sản

  • Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
  • Bảo hiểm cháy và rủi ro phụ
  • Bảo hiểm xây dựng lắp đặt
  • Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu
  • Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Biểu mẫu tính phí tự động của BH Nhà Tư Nhân và BH Cháy nổ bắt buộc

Biểu phí Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Biểu phí Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Biểu phí Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng lắp đặt