Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của VASS theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Quy định của Bộ tài chính về Công bố thông tin (Thông tư 155/2015/TT-BTC).

Báo cáo tài chính năm 2016