Ban Lãnh đạo

* Chủ tịch: Bà Đỗ Thị Minh Đức
– Phó Chủ tịch: Bà Trương Ngô Sen
– Tổng Giám đốc: Ông Đặng Diệp Đại Khoa
– Phó TGĐ Phụ trách Phát triển Kinh doanh: Ông Tạ Văn Kim
– Phó TGĐ Phụ trách Bancassurance: Bà Lê Quỳnh Trang
– Phó TGĐ Phụ trách Nghiệp vụ – Giám định – Bồi thường: Ông Lương Hồng Tháp

Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT