Ban Lãnh đạo

* Chủ tịch: Bà Đỗ Thị Minh Đức
– Phó Chủ tịch: Bà Trương Ngô Sen
– Tổng Giám đốc: Ông Đặng Diệp Đại Khoa
– Phó TGĐ Phát triển Kinh doanh: Ông Tạ Văn Kim
– Phó TGĐ Hành chính & Đào tạo: Bà Vũ Thanh Nga
– Phó TGĐ Nghiệp vụ: Ông Lương Hồng Tháp

Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT